இல்லோன் இன்பங் காமுற் றாஅங்கு

View Comments

 

குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று

 

 

இல்லோன் இன்பங் காமுற் றாஅங்கு
அரிதுவேட் டனையால் நெஞ்சே காதலி
நல்லள் ஆகுதல் அறிந்தாங்கு
அரியள் ஆகுதல் அறியா தோயே.


-பரணர்