கௌவை யஞ்சிற் காமம் எய்க்கும்

View Comments
குறுந்தொகை:குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று 

Indian-motifs-08
கௌவை யஞ்சிற் காமம் எய்க்கும் 
எள்ளற விடினே உள்ளது நாணே 
பெருங்களிறு வாங்க முரிந்துநிலம் படாஅ 
நாருடை ஒசியல் அற்றே 
கண்டிசின் தோழியவர் உண்டஎன் நலனே. 
-ஆலத்தூர் கிழார்.