மழைவிளை யாடுங் குன்றுசேர் சிறுகுடிக்

View Comments
குறுந்தொகை:முல்லை - தலைவி கூற்று

Indian-motifs-14
மழைவிளை யாடுங் குன்றுசேர் சிறுகுடிக் 
கறவை கன்றுவயிற் படரப் புறவிற் 
பாசிலை முல்லை ஆசில் வான்பூச் 
செவ்வான் செவ்வி கொண்டன்று 
உய்யேன் போல்வல் தோழி யானே. 
-வாயிலான் தேவனார்.