உள்ளின் உள்ளம் வேமே உள்ளா

View Comments
குறுந்தொகை: நெய்தல் - தலைவி கூற்று
உள்ளின் உள்ளம் வேமே உள்ளா
உள்ளின் உள்ளம் வேமே உள்ளா
திருப்பினெம் அளவைத் தன்றே வருத்தி
வான்றோய் வற்றே காமம்
சான்றோர் அல்லர்யாம் மரீஇ யோரே.

- ஔவையார்.