பூவொத் தலமருந் தகைய ஏவொத்து

View Comments
குறுந்தொகை : குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று

பூவொத் தலமருந் தகைய ஏவொத்து
பூவொத் தலமருந் தகைய ஏவொத்து
எல்லாரும் அறிய நோய்செய் தனவே
தேமொழித் திரண்ட மென்தோள் மாமலைப்
பரீஇ வித்திய ஏனற்
குரீஇ ஓப்புவாள் பெருமழைக் கண்ணே.

- மள்ளனார்