கவிதை

விசித்திரப் பறவை

பயனாளர் மதிப்பீடு: 0 / 5

இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 
View Comments

ஒரு சிறகு
கறுப்பு
மறு சிறகு
வெளிச்சம்

எந்தவொரு
வீதியிலும்
இரை கொத்தாமல்
எந்தவொரு
கிளையிலும்
இளைப்பாறாமல்

என்னமாய்...
வேகத்துடன் பறக்கிறது
காலக்கிளி

 - கவித்தாசபாபதி