கவிதையின் கடைசி வரி

View Comments
கவிதையின் கடைசி  வரி
கவிதையின் கடைசி
வரியில் தான்
கவிஞனின் கர்ப்ப
வலியின் உச்சம்

- தமிழ்தாசன்