கவிதை

View Comments
கவிதை
காதலில் மட்டும் தான்
வெற்றிக்கும்
தோல்விக்கும்
ஒரே பரிசு...கவிதை!

- மு. மணிமேகலை