மயிலே இறகாய்...

View Comments
மயிலே இறகாய்
புத்தகத்தின் நடுவில்
புதைத்து வைத்த மயிலிறகு
குட்டி போடவில்லை இன்னும்...
இறகு கொடுத்த உன் நினைவோ
'குட்டி மேல் குட்டி'!

- ஆ. மணவழகன்