காவல்காக்கும் முற்கள்

View Comments
காவல்காக்கும் முற்கள்
காவல்காக்கும் முற்கள்
முன்னாலே தேன் குடிக்கின்றன   
வண்டுகள்!
- நித்தியசார்லஸ்