அடி, உதை, குத்து

View Comments
அடி, உதை, குத்துக்கு…
உடம்பு வலித்தும்
உள்ளம் வலிக்கவில்லை…
பேரப்பிள்ளைகளின் செல்லம்?
-  ஜெய் ( jaisapmm )