நிலவுக்கு வந்த கடிதங்கள்

View Comments
நிலவுக்கு வந்த
கோடி காதல் கடிதங்கள்
நட்சத்திரம் !

- குகன்