வல்லினம் மெல்லினம் ...

View Comments
காதலிக்கு காதலன் எழுதிய மடல்...
நான் வல்லினம்

நீ மெல்லினம்

அம்மா இடையினம்.

அப்பன்  தடை இனம்

- சா.முகம்மது அபுபக்கர்