விதி

View Comments
ஆயுள் ரேகை இருந்தும்
இறந்து கிடக்கிறது...
பழுத்த இலை
- முத்து கருப்புசாமி