முதல் காதல் கடிதம்

View Comments

முதல் காதல் கடிதம்.....
புதிதாய் படிக்கிறேன்..
நூறாவது முறையாய்....

-  கலை. குமார்