எப்படி சாத்தியம்?

View Comments
எப்படி சாத்தியம்?
கையளவு தான்
இதயமாம் . .
அறிவியல் சொல்கிறது!
பின் எப்பபடி
சாத்தியம் ?
ஆறடி நீ
அதற்குள் !

- அன்புடன் நிலா