தேசிய கீதம்

View Comments
தேசிய கீதம்
அரசியல்வாதிகளை
நாற்காலியை விட்டு
எழச் செய்து விடுகிறது
தேசிய கீதம்!
- வி.நடராஜன்